Behandelovereenkomst

Behandelovereenkomst

Naam therapeut

Naam cliënt

Door dit document te ondertekenen, erkennen therapeut en cliënt dat:

De client op de hoogte is van en toestemming geeft voor de samen gekozen en door de therapeut voorgestelde behandeloptie(s) en op de hoogte is van en toestemming geeft voor het door de therapeut opgestelde behandelplan (rekening houdend met het feit dat een behandelplan een schatting is).

De therapeut zich verplicht de cliënt door te verwijzen naar een collega therapeut of arts indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens, ziekte, overlijden of een aandoening.

Beëindiging van de behandeling te allen tijde met wederzijds goedvinden kan plaatsvinden.

Beëindiging van de behandeling eenzijdig kan plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.

Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de therapeut in, de cliënt dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop cliënt erkent de behandeling zonder goed keuring van de therapeut te beëindigen.

De behandeling door de therapeut eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet.

De cliënt op de hoogte is van de klachtenprocedure en zich voor klachten kan wenden tot de door de therapeut gevoerde rijks erkende Wkkgz geschilleninstantie www.gatgeschillen.nl

Betaling plaatsvindt in onderling overleg tussen de cliënt en de therapeut, contant of per pin per consult. De cliënt ontvangt een declaratienota van de therapeut zodra deze de bevestiging heeft dat de betaling is voltooid.

De cliënt op de hoogte is van het feit dat de therapeut een elektronisch cliëntendossier bijhoudt.

De therapeut dit cliëntendossier behandelt overeenkomstig met de AVG en de privacyverklaring zoals te vinden op www.healcare.nl

De therapeut belooft het cliëntendossier tenminste 20 jaar te bewaren of in geval van een minderjarige cliënt tenminste 20 jaar te bewaren na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar of indien de minderjarige voor het bereiken van het 18e levensjaar overlijdt: 18 jaar na het geboorte jaar het cliëntendossier tenminste 20 jaar te bewaren.

De cliënt op de hoogte is van de collega therapeut waarmee de therapeut een waarneming of overeenkomst heeft afgesloten. De collega-therapeut kan de praktijk waarnemen in geval van afwezigheid van de therapeut of overnemen in geval van sluiten van de praktijk. Dit is bij Heal & Care niet het geval dus n.v.t.

Datum

handtekening CAT-therapeut

Handtekening cliënt